top of page

STATUT FUNDACJI MUNIANIA 

 

Rozdział I . Postanowienia ogólne.  

§ 1

 

1. Fundacja MUNIANIA, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia  1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja ustanowiona została przez Magdalenę Kunce, zwaną dalej Fundatorem, powołana aktem  notarialnym sporządzonym w Warszawie przez notariusza  Kingę Nałęcz w kancelarii notarialnej “Rejenci“, przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 w Warszawie dnia 9  października 2017. 

 

§ 2

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

3. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działania  także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

§ 4 

1. Fundacja może nadawać godności honorowe, certyfikaty, odznaki, medale, i inne odznaczenia oraz  przyznawać je wraz z innymi tytułami nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i  jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów  postulowanych przez Fundację.  

2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 

Rozdział II. Cele i sposoby realizacji celów.  

§ 5 

Celem Fundacji MUNIANIA jest:  

1. Działalność na rzecz rozwoju i promocji kultury, sztuki i edukacji. 

2. Inicjowanie, upowszechnianie i ułatwianie dostępu do edukacji w zakresie kultury i sztuki, a także psychologii  i ekologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Wspieranie i niesienie pomocy w rozwoju osobistym, intelektualnym, kulturalnym i zawodowym dzieci,  młodzieży i osób dorosłych. 

5. Promowanie osób, ich twórczości i wydarzeń związanych z kulturą Polski i Polonii, w szczególności kulturą muzyczną. 

6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

7. Popieranie działań sprzyjających utrwalaniu i pielęgnowaniu cech charakterystycznych dla poszczególnych  regionów, w zakresie kultury i sztuki. 

8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

9. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

10. Działalność wspomagająca aktywizację zawodową osób, w tym rozwój  przedsiębiorczości.  

11. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych. 

12. Rozwijanie świadomości na temat kultury ekologicznej oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów  przyrody.  

13. Wyrównywanie szans w zakresie dostępu do kultury i edukacji rodzinom i osobom ubogim lub będącym w  trudnej sytuacji życiowej. 

14. Zwiększanie integracji społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju wspólnot.

15. Działalność charytatywna, w tym promocja i organizacja wolontariatu. 

§ 6 

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

a) Organizowanie:  

koncertów, występów, audycji, przedstawień, widowisk, festiwali, konkursów, kursów , spotkań autorskich, przeglądów, pokazów, wernisaży, plenerów i innych form wyrazu artystycznego, a także  szkoleń, stypendiów, warsztatów, seminariów i konferencji, w kraju i za granicą. 

b) Organizowanie zajęć dla dzieci, których celem jest krzewienie zamiłowania do muzyki i kultury od  najmłodszych lat, a także tworzenie postaw społecznych skierowanych na potrzebę konsumpcji kultury  i jej rozwoju.  

c) Promowanie twórców, w tym organizowanie imprez promujących artystów w kraju i za granicą.

d) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

e) Finansowanie nagród i stypendiów zgodnych z realizacją celów statutowych Fundacji.

f) Wspieranie rozbudowy infrastruktury przeznaczonej na edukację i kulturę. 

g) Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego kadry animatorów i twórców kultury. 

h) Skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dziennikarzy, twórców kultury, studentów i innych osób,  których cele Fundacji są bliskie. 

i) Upowszechnianie wiedzy o misji Fundacji za pośrednictwem mediów masowych (tradycyjnych,  cyfrowych) oraz mediów internetowych w szczególności portali społecznościowych. 

j) Współpraca z krajowymi organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi  organami społecznymi i podmiotami gospodarczymi, również międzynarodowymi. 

k) Działanie na rzecz popularyzacji i znajomości podstaw prawa autorskiego zarówno wśród  konsumentów kultury jak i jej twórców.  

2. Cele fundacji realizowane są w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Rozdział III. Majątek 

 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie  nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji osób prawych, 

c) zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych  oraz loterii fantowych,

d) dochodów z majątku Fundacji,  

e) odsetek i lokat bankowych, 

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji. 

§ 8 

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 9 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 3 członków, powoływanych przez Fundatora, na czas nieokreślony. 2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu. 3. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka zarządu, 

d. odwołania przez Fundatora 

§ 10 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. realizacja celów statutowych 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu.  

d. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

h. dokonywanie zmian w statucie Fundacji, 

i. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji. 

§ 11 

1. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub listem  poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy  swoich członków. 

Rozdział V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych. 

§ 12 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest każdy  członek zarządu działający samodzielnie. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji.  

2. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

5. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania  się jej środków finansowych i majątku. 

6. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa  narodowego. 

7. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji. 

8. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały  Zarządu Fundacji na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach, w kraju i za granicą.  

Warszawa, 31 października 2017 

Magdalena Kunce Fundator

bottom of page