top of page

REGULAMIN zajęć edukacyjno – umuzykalniających Muniania

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi na zajęciach Muniania, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortu i skupieniu się na edukacji muzycznej dzieci. 

I. Postanowienia ogólne

1.    Zajęcia odbywaja się w Domku Burgrabiego na terenie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
2.    Zajęcia organizowane są przez Fundację MUNIANIA z siedzibą w Warszawie 02-562 przy ul. Odolańskiej 18a m 10, NIP: 5213802051, REGON: 368755526, KRS 0000703749, tel: 698 688 383 reprezentowaną przez Magdalenę Kunce – prezes zarządu, jednocześnie odpowiedzialną za wszelkie sprawy organizacyjne.
3.    Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.muniania.pl lub w miejscu gdzie odbywają się zajęcia Muniania (pkt. I.1.).
4.    Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez Munianię jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które jest uczestnikiem zajęć. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
5.    Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka. Rodzic/opiekun prawny może upoważnić do pełnienia opieki nad dzieckiem w czasie zajęć osobie trzeciej. Pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie trwania zajęć oraz po ich zakończeniu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni lub
upoważnione osoby.

II. Uczestnictwo w zajęciach

 

1.    Zapis na zajęcia powinien obejmować imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię dziecka, wiek uczestnika zajęć, e-mail, telefon kontaktowy oraz wybrany dzień zajęć wraz z preferowaną formą płatności (gotówka/przelew).
2.    Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie i drogą mailową przez stronę www.muniania.pl, przez fanpage na Facebooku oraz osobiście przed zajęciami.
3.    Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęcia. Muniania zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w przypadku zbyt dużej ilości chętnych.
4.    W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Muniania zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
5.    W szczególnych, indywidualnych przypadkach na skutek zdarzeń losowych czy dłuższej choroby, ważność karnetu może zostać przedłużona.
6.    Muniania zastrzega sobie prawo do usuwania z listy osób zapisanych na zajęcia osób, które nie opłaciły zajęć i były nieobecne na kolejnych trzech zajęciach.
7.    W przypadku rezygnacji z zajęć rodzicom/opiekunom przysługuje prawo zwrotu opłaty, ale tylko w przypadku nie rozpoczętego karnetu. Zwrot wpłaconej kwoty uczestnik otrzyma w ciągu 5 dni roboczych.
8.    W razie zauważenia dowolnych nieprawidłowości w organizacji i przebiegu zajęć uczestnicy proszeni są o niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne (pkt. I.2.)
9.    Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu zajęć należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Fundacji MUNIANIA, z dopiskiem na kopercie „reklamacja” i wskazaniem adresu zwrotnego do korespondencji (pkt. I.2.).

 

III. Organizacja zajęć

 

1.    W zajęciach organizowanych przez Munianię mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie uregulowali opłaty według obowiązującego cennika.
2.    Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun nie dokonał opłaty za zajęcia, nie może w nich uczestniczyć. W takim wypadku istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach po uiszczeniu opłaty za wejście jednorazowe lub karnet miesięczny.
3.    Na sali podczas zajęć przebywają dzieci razem z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz instruktor.
4.    Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest informowanie instruktora, przed przystąpieniem do zajęć, o każdorazowej niedyspozycji dziecka, stanie jego zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach.
5.    Rodzic/prawny opiekun powinien zapewnić dziecku: lekki i wygodny strój oraz obuwie na zmianę.

6.    Podczas zajęć nie wolno spożywać posiłków. Dziecko powinno być wypoczęte, najedzone, zdrowe.
7.    Rodzic/opiekun prawny jest odpowiedzialny za higienę oraz samopoczucie dziecka (w razie potrzeby uspokaja podopiecznego, przewija, karmi, poi w wyznaczonym do tego miejscu).
8.    Rodzic/opiekun zobowiązuje się do zmiany obuwia.
9.    Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych.
10.    Instruktor prowadzący zajęcia w Muniani ma prawo zwrócić opiekunowi uwagę, jeżeli zachowanie jego dziecka zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne.
11.    Muniania zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć. Informacja będzie dostarczona do rodzica/prawnego opiekuna za pomocą maila, tylko w przypadku, gdy dziecko zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.
12.    Wszystkie zmiany będą na bieżąco umieszczane na Fanpage’u na Facebook’u.
13.    Przebywanie dziecka lub dziecka z rodzicem/prawnym opiekunem na sali bez wiedzy i zgody instruktora jest niedozwolone.
14.    Za szkody wyrządzone na terenie Domku Burgrabiego , rodzic/prawny opiekun odpowiada finansowo.

 

IV. Opłaty

 

1.   Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry.

2.    Opłaty dokonać można gotówką na miejscu lub wpłatą na konto Fundacji Muniania.

3.    W przypadku nieobecności na zajęciach z winy rodzica/opiekuna, Muniania nie zwraca opłaty za zajęcia oraz nie przenosi ich na inny termin.

4.    Wysokość opłat za zajęcia wynosi:

 

●    50 zł - zajęcia jednorazowe,

●    160 zł - karnet miesięczny, 4 zajęcia, raz w tygodniu.

 

Wpłat należy dokonywać na:  
Fundacja MUNIANIA,  
nr konta: 32 1140 2004 0000 3402 7916 5494
z dopiskiem: darowizna na statutowe 

 

V. Wizerunek

 

1.    Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie zajęć może odbywać się tylko za zgodą instruktora oraz innych uczestników zajęć.
2.    Muniania zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych, tylko i wyłącznie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka uczestniczącego w zajęciach.
3.    Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć Muniania odbywają się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO, informacje w tym zakresie umieszczone są na stronie www.muniania.pl.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1.    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach Muniania zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami podawanymi na na Fanpage’u na Facebook’u.
2.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 roku.
3.    Zmiany Regulaminu i cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
4.    Wszelkie zmiany w Regulaminie będą umieszczone na stronie internetowej Fundacji MUNIANIA.

bottom of page